Organizing Committee

  Dubna:
 • Eugene A. Krasavin (JINR, Dubna) – Chairman of the Organizing Committee
 • Gennady N. Timoshenko
 • Victor A. Krylov
 • Valentina K. Novikova – official representative of JINR International Department
  Moscow:
 • Galina Yu. Riznichenko (MSU, Moscow) - deputy head of the Organizing Committee
 • Ivetta G. Shtrankfeld
 • Nataliya G. Esipova
 • Alexey R. Brazhe
 • Nadezhda A. Brazhe
 • Nataliya N. Rodionova
  Nataliya A. Krupenina
 • Nadezhda Yu. Bryzgalova
 • Oksana G. Luneva
 • Sergei S. Khruschev